Her Yeni Gün, Bir Yeni Âlemin Kapısıdır

Bil ki, her yeni gün, sana, hem herkese bir yeni âlemin kapısıdır.
Eğer namaz kılmazsan, senin o günkü âlemin zulümatlı ve perişan bir hâlde gider.

BİSMİLLÂH HER HAYRIN BAŞIDIR

Bismillâh her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Bil ey nefsim! Şu mübarek kelime İslâm nişanı olduğu gibi, bütün mevcudatın lisan-ı hâliyle vird-i zebânıdır.

Sözler, Birinci Söz, s. 19

***

Bismillâh, kudret-i ezeliyenin taallûk ve tesirini celb eder. Ve o taallûk, abdin kesbine ve işine yardım edici bir ruh gibi olur. Öyle ise, hiç kimse, hiçbir işini Besmelesiz bırakmasın.

İşârâtü’l-İ’câz, s. 29

***

Her anda “Allah” kelimesine ihtiyaç vardır; her vakit “Besmele”ye, her saatte “Lâ ilâhe illâllah”a ihtiyaç vardır ve hakeza…

Mesnevî-i Nuriye, s. 252

 

HER YENİ GÜN, BİR YENİ ÂLEMİN KAPISIDIR

Ey nefis! Bil ki, dünkü gün senin elinden çıktı; yarın ise, senin elinde senet yok ki, ona maliksin. Öyle ise, hakikî ömrünü bulunduğun gün bil. Lâakal, günün bir saatini ihtiyat akçesi gibi, hakikî istikbal için teşkil olunan bir sandukça-i uhreviye olan bir mescide veya bir seccadeye at.

Hem bil ki, her yeni gün, sana, hem herkese bir yeni âlemin kapısıdır. Eğer namaz kılmazsan, senin o günkü âlemin zulümatlı ve perişan bir hâlde gider. Senin aleyhinde âlem-i misalde şehadet eder. Zira herkesin, her günde, şu âlemden, bir mahsus âlemi var. Hem o âlemin keyfiyeti o adamın kalbine ve ameline tâbidir. Nasıl ki âyinende görünen muhteşem bir saray, âyinenin rengine bakar. Siyah ise, siyah görünür; kırmızı ise, kırmızı görünür. Hem, onun keyfiyetine bakar; o âyine şişesi düzgün ise sarayı güzel gösterir, düzgün değil ise çirkin gösterir. En nazik şeyleri kaba gösterdiği misillü, sen kalbinle, aklınla, amelinle, gönlünle kendi âleminin şeklini değiştirirsin; ya aleyhinde, ya lehinde şehadet ettirebilirsin. Eğer namazı kılsan, o namazın ile, o âlemin Sâni-i Zülcelâl’ine müteveccih olsan, birden sana bakan âlemin tenevvür eder. Âdeta, namazın, bir elektrik lâmbası ve namaza niyetin, onun düğmesine dokunması gibi o âlemin zulümatını dağıtır.

Sözler, Yirmi Birinci Söz, s. 305

 

HER NAMAZ VAKTİ, MÜHİM BİR İNKILÂB BAŞI

Evet, her bir namazın vakti, mühim bir inkılâb başı olduğu gibi, azîm bir tasarruf-u İlâhînin âyinesi ve o tasarruf içinde ihsanat-ı külliye-i İlâhiyenin birer ma’kesi olduğundan, Kadîr-i Zülcelâl’e o vakitlerde daha ziyade tesbih ve tazim ve hadsiz nimetlerinin iki vakit ortasında toplanmış yekûnuna karşı şükür ve hamd demek olan namaza emredilmiştir.

Sözler, Dokuzuncu Söz, s. 57

 

LUGATÇE:

ihsanat-ı külliye-i İlâhiye: Allah’ın büyük, umumî ve geniş ihsanları.

inkılâb: değişim, dönüşüm.

lâakal: en azından, en az.

lisan-ı hâl: hâl dili.

sandukça-i uhreviye: ahiret sandukçası.

taallûk: bağ, ilişik, ilgi.

vird-i zebân: dilde sık sık tekrarlanan dua.

zulümatlı: karanlık, karanlıklı.

BENZER KONUDA MAKALELER:

Kâinat mescid-i kebîrinde, Kur’ân kâinatı ok... Kâinat mescid-i kebîrinde, Kur'ân, kâinatı okuyor. Onu dinleyelim. O nur ile nurlanalım. Altıncı Nükte Ramazan-ı Şerifin sıyamı, Kur'ân-ı Hakîm’in nüzulüne baktığı cihetle ve Ramazan-ı Şerif Kur'ân-ı Hakîm’in en mühim zaman-ı nüzulü olduğu cihet...
Ramazan orucu, kula “kul olduğunu” bildirir Ramazan-ı Şerifteki oruç, doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurur kırar; aczini, zaafını, fakrını gösterir, abd olduğunu bildirir. Birinci Nükte Ramazan-ı Şerifteki savm, İslâmiyetin erkân-ı hamsesinin birincilerindendir. Hem ş...
Ahiret ticaretinin kudsî pazarı Üç Aylar Her hasenenin sevabı başka vakitte on ise, Receb-i Şerif’te yüzden geçer, Şaban-ı Muazzam’da üç yüzden ziyade ve Ramazan-ı Mübarek’te bine çıkar ve Cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i Kadir’de otuz bine çıkar. Aziz, Sıddık Kardeşlerim! Bugü...
Ebedî bir gençlik sizi bekliyor Merak etmeyiniz! Sizin ebedî bir gençliğiniz var, gelecek. Ve parlak bir hayat ve nihayetsiz bir ömür sizi bekliyor. Nev-i insanın dörtten birini teşkil eden çocuklar, ahiret imanıyla insanca yaşayabilirler ve insaniyetin istidadlarını taşıyabilirl...
Sev! Ama Cenâb-ı Hak Namına… Sevdiklerini, sevme demiyoruz. Belki, onları Cenab-ı Hakk'ın hesabına ve O'nun muhabbeti namına sev deriz. Mühim Bi̇r Suâl Diyorsunuz ki: “Muhabbet ihtiyârî değil. Hem, ihtiyac-ı fıtrîye binaen, leziz taamları ve meyveleri severim, peder ve val...
Bediüzzaman Said Nursî
Bediüzzaman Said Nursî hakkında 33 makale
Kur’an’ı çağa tefsir ederek, “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, bu dünyadaki vazifem nedir?” sorularına cevaplar sunan, “iman-ı tahkiki”, “ahlâk” ve “istikamet” rehberi Risale-i Nur Külliyatı’nın müellifi.

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*